HABERLER

Gonca Vuslateri Vasfiye Teyze'den Şikayetçi!

Güncelleme: 03.03.2015 13:33

cover

Can­lan­dır­dı­ğı Vas­fi­ye Tey­ze ka­rak­te­ri ile mil­yon­la­rın gön­lü­ne gi­ren Gon­ca Vus­la­te­ri, bü­rün­dü­ğü kam­bur ve huy­suz yaş­lı ka­dın ro­lü yü­zün­den has­ta ol­du.

haberine göre Gonca Vuslateri, yıldızı parladığı ‘Vasfiye Teyze’ rolü yüzünden rahatsızlandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, kambur durmak zorunda kaldığı için omuz düşüklüğü yaşadığını bu sebepten tedavi olduğunu söyledi.

Rol ica­bı de­vam­lı kam­bur dur­mak zo­run­da ka­lan ün­lü oyun­cu, sağ om­zu­nun düş­tü­ğü­nü açık­la­dı. Bu yüz­den dert­li olan Vus­la­te­ri, fi­zik te­da­vi dok­to­ru­nun öne­ri­siy­le kas­la­rı­nı kuv­vet­len­di­ri­ci eg­zer­siz­le­re baş­la­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

SAĞ­LAM VE SAĞ­LIK­LI BİR YOK­SUL­LUK­TAN GE­Lİ­YO­RUM

Set­te ‘Şu ka­dar sa­at ça­lı­şı­rı­m’, ‘Ka­ra­van­da şu­nu is­te­ri­m’ ve­ya ‘Şu sah­ne­ler­de oy­na­mak is­te­me­m’ gi­bi ku­ral­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gon­ca Vus­la­te­ri şöy­le ko­nuş­tu:

“Sağ­lam ve sağ­lık­lı bir yok­sul­luk­tan ge­li­yo­rum. Or­ta ge­li­rin al­tı­na düş­müş ve 17 ya­şın­dan be­ri pa­ra ka­za­nan bi­ri­yim. Ani­ma­tör­lük, ves­ti­yer­lik, fi­gü­ran­lık gi­bi yap­ma­dı­ğım iş kal­ma­dı. Alın te­ri baş­ka bir şey ve ben o baş­ka­lı­ğa mü­kem­mel sa­hip çık­tım.”

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  Hakan Taşıyan'dan Samimi Açıklamalar!
  cover
  Berdan'dan Alişan'a Şaşırtan Hediye!
  cover
  İbrahim Tatlıses'in Acı Günü!
  cover
  Viyana’dan Köprü ve Ötesi Rüzgarı Geçti!