HABERLER

Elma Yiyemeyince Gözünden Yaş Gelen Erkek Şarkıcı Kim?

Güncelleme: 06.08.2014 22:05

cover

Bugün'den Gülden Avuç'un haberine göre şu sı­ra­lar Er­den Kı­ra­l’­ın Ge­ce fil­mi­nin çe­kim­le­ri için İz­mi­r’­de bu­lu­nan Nur­gül Ye­şil­ça­y’­ın il­ginç bir ta­kın­tı­sı or­ta­ya çık­tı. Ye­şil­çay, en bü­yük ta­kın­tı­sı­nın ‘kü­pe­’ ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Kü­pe tak­ma­dan as­la dı­şa­rı çık­mam. Eğer tak­ma­dı­ğı­mı fark eder­sem, he­men ge­ri dö­ner kü­pe ta­ka­rı­m” de­di.

KA­ZAN­DI­ĞI­NI GÖZ­LÜ­ĞE YA­TI­RI­YOR

Son dö­ne­min par­la­yan yıl­dız­la­rın­dan Ha­zar Er­güç­lü de tam bir gü­neş göz­lü­ğü tut­ku­nu. Yaz-kış ya­nın­da gü­neş göz­lü­ğü ol­ma­dan dı­şa­rı çık­ma­yan Er­güç­lü, gü­neş göz­lü­ğü­nün ken­di­sin­de bir ta­kın­tı ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­di. Genç oyun­cu, “Ba­zı ka­dın­la­rın ayak­ka­bı, çan­ta ta­kın­tı­sı olur, be­nim­se ina­nıl­maz bir gü­neş göz­lü­ğü ko­lek­si­yo­num var. Be­ğen­di­ğim bü­tün gü­neş göz­lük­le­ri­ni top­la­rı­m” di­ye ko­nuş­tu.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN İLGİNÇ TAKINTILARI

GÜLBEN ERGEN

Er­gen, ça­ma­şır yu­mu­şa­tı­cı­sı­nı il­le de ken­di­si mar­ke­te gi­dip kok­la­ya­rak alı­yor. Kal­dı­ğı otel oda­sı­nı ya da ku­li­si­ni ev­den ge­tir­di­ği; mum, ço­cuk­la­rın fo­toğ­ra­fı, tüt­sü, bit­ki ça­yı ku­pa­sı gi­bi eş­ya­lar­la ev ha­va­sı­na so­ku­yor.

MURAT BOZ

Ya­kı­şık­lı şar­kı­cı­nın en bü­yük ta­kın­tı­sı el­ma­… Boz, el­ma gö­rün­ce ye­me­den du­ra­mı­yor. Gör­dü­ğü her el­ma­yı ye­me ih­ti­ya­cı du­yan şar­kı­cı, yi­ye­me­di­ği du­rum­da göz­le­rin­den yaş­lar gel­di­ği­ni be­lir­ti­yor.

BERGÜZAR KOREL

Güzel oyuncu denize girdiğinde ayağının yosuna değmesinden çok rahatsız oluyor. Oyuncu bunu takıntı haline dönüştürmüş durumda…

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Öz­ge Öz­pi­rinç­ci de ta­kın­tı­sı yü­zün­den muz­da­rip isim­ler­den. Onun ta­kın­tı­sı do­lap ka­pak­la­rı. “Do­lap­lar açık ol­du­ğun­da uyu­ya­ma­m” di­yen oyun­cu, bu yüz­den ka­pak­la­rı kon­trol et­me­den as­la yat­mı­yor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Sabah odasına giren güneş ışığından nefret eden Kırmızıgül, yatak odasının camlarını siyah perde ile kaplatıyor.

TÜLİN ŞAHİN

İnce belli olmayan bardaktan  çay içemiyor.

DEMET AKALIN

Ünlü şarkıcının  takıntısı da nazar boncuğu.  Sahneye çıkmadan önce mutlaka nazar boncuğunu okşuyor.

IŞIN KARACA

Şarkıcı gazetelerine başkası dokununca okuyamıyor.

SELİN TOKTAY

Eski manken, asansöre binmiyor. Bindiğinde de yanında kimseyi istemiyor.

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  Hakan Taşıyan'dan Samimi Açıklamalar!
  cover
  Berdan'dan Alişan'a Şaşırtan Hediye!
  cover
  İbrahim Tatlıses'in Acı Günü!
  cover
  Viyana’dan Köprü ve Ötesi Rüzgarı Geçti!
  cover
  Berkay ve Koray Avcı'dan Karşılıklı Oyun Havası!