HABERLER

Hande Yener'den Oyunculuk Yapan Şarkıcılara Şok Sözler!

Güncelleme: 20.10.2014 14:30

cover

Hande Ye­ner, şar­kı­cı­lık­tan oyun­cu­lu­ğa geç­me­nin din­le­yi­ci­si­ne iha­net ol­du­ğu­nu söyle­di.

Ünlü popçu Han­de Ye­ner, son yıl­lar­da ol­duk­ça mo­da olan şar­kı­cı­la­rın oyun­cu­luk yap­ma­sıy­la il­gi­li po­le­mik çı­ka­ra­cak söz­ler söy­le­di.

"YA OYUNCU OLACAKSIN YA ŞARKICI"

Bugün'de yer alan habere göre, Mah­sun Kır­mı­zı­gül, Öz­can De­niz, Em­re Al­tuğ, Kut­si, Ke­rem­cem, Mu­rat Boz, Mu­rat Dal­kı­lıç gi­bi isim­le­rin art ar­da di­zi ve sinema film­le­rin­de yer al­ma­sı­nı eleş­ti­ren Han­de Ye­ner, “O­yun­cu­lu­ğa sem­pa­ti du­yu­yo­rum an­cak çok faz­la emek is­ti­yor. Bir si­ne­ma fil­min­de bu­lu­na­bi­li­rim ama di­zi çok zor. Di­zi ve film sek­tö­rü­ne ge­çen şar­kı­cı­lar dik­kat eder­se­niz şar­kı­cı­lık­ta­ki po­pü­ler­li­ği­ni kay­bet­ti.

"BENİ DİNLEYENLERE İHANET ETMEM"

Ne­ye yö­ne­lir, ener­ji­ni­zi har­car­sa­nız ora­da iyi bir ye­re ge­lir­si­niz. Ben bu ko­nu­da din­le­yi­ci­me iha­net ede­me­ye­ce­ği­m” di­ye­rek ye­ni bir po­le­mi­ğin fi­ti­li­ni ateş­le­di.

"TÜRKİYE'DE RAKİBİM YOK"

Po­le­mik çı­ka­ra­cak açık­la­ma­larına devam eden Ye­ner, “Ger­çek­ten Tür­ki­ye­’de re­ka­bet his­set­ti­ğim kim­se yok. Ken­dim­le ya­rı­şı­yo­rum. Her albüm­de kaç kon­ser ver­diy­sem bir son­ra­sın­da da­ha faz­la kon­ser ver­mek için ça­lı­şı­yo­ru­m” şek­lin­de ko­nuş­tu.

İlgili Foto ve Video Galeriler

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  Hakan Taşıyan'dan Samimi Açıklamalar!
  cover
  Berdan'dan Alişan'a Şaşırtan Hediye!
  cover
  İbrahim Tatlıses'in Acı Günü!
  cover
  Viyana’dan Köprü ve Ötesi Rüzgarı Geçti!
  cover
  Berkay ve Koray Avcı'dan Karşılıklı Oyun Havası!